Планови за наредни период реализоваће се кроз више паралелних етапа:

  1. Наставни рад

а) образовање које омогућава изградњу трајних и употребљивих знања, вештина, способности и ставова,

б) настава усклађена са потребама и интересовањима ученика, која омогућава да ученици постану активни учесници у образовном процесу,

в) стручно усавршавање наставника и стручних сарадника за даље унапређивање васпитно- образовног рада,

г) опремање школе савременим наставним средствима и литературом

  1. Сарадња са осталим субјектима васпитно-образовног рада

а) едукација родитеља и шире локалне заједнице,

б) активно укључивање родитеља и локалне заједнице у живот школе,

в) сарадња са институцијама, компанијама на побољшању услова рада у школи.

 

  1. Пројектне активности

а) реализација Школског развојног плана

б)реализација програма „Професионална оријентација на преласку из основне у средњу школу“,

в) реализација плана самовредновања рада школе,

г) реализација плана инклузивног образовања,

д) реализација пројекта „Еко школа“

ђ) даљи рад на пројекту „Школа без насиља“.

 

  1. Уређење, санација и опремање

а) Изградња еко-учионице у школском дворишту – реализовано (прилог)

б) Уређење школског дворишта – у поступку реализације (прилог)

в) Опремање кабинета наставним средствима – у поступку реализације (прилог)

г) Санација олука на школској згради – реализовано (прилог)

д) Изградња фискултурне сале – у поступку реализације (прилог)

ђ) Санација столарије – у поступку рализације (прилог)

        Наши планови за наредни период

а) Фискултурна сала – завршетак радова и опремање

б) Замена столарије

в) Санација крова на подстаници за грејање

г) Замена камера и осавремењивање школског видео надзора

д) Санација намештаја у учионицама и кабинетима

ђ) Постављање грејних тела – радијатора у ходницима ламеле А (горе и доле)

е) Увођење Интернета у свим учионицама и кабинетима