Основна школа „Вожд Карађорђе“ у Лесковцу, октобра 2012. године почела са реализацијом пројекта „Моја школа-школа без насиља“. Меморандум о сарадњи са УНИЦЕФ-ом и МПНТР потписан је 30. октобра 2012. године.
Пројекат „Школа без насиља – Ка сигурном и подстицајном
окружењу за децу“ има за циљ спречавање и смањење насиља над децом и међу децом, које се дешава у школи.

Након потписивања Меморандума, почела је реализација активности. Прво је у школи обављено истраживање са запосленима и ученицима од трећег до осмог разреда на тему насиља у школи. Након добијања резултата, извршена је презентација за запослене, ученике и родитеље.

Пројекат је реализован кроз 7 корака. У сваком кораку су запланиране активности кроз које пролазе запослени, ученици и родитељи. Обуке за све запослене биле су „О ненасиљу и заштитним мрежама“ и „Вредности, правила и реституција“. Наставници и стручни сарадници, поред ових прошли су и обуке за анимирану серију „Уаа неправда…“ „Превентивне радионице за рад са ученицима“, „Радионице за рад са родитељима“ и „Радионице за сараднике Вршњачког тима“.

Обука ученика реализовала се кроз часове одељењских заједница и то за ученике од првог до четвртог разреда реализована је анимирана серија „Уаа неправда…“, а за све ученике од првог до осмог разреда реализоване су превентивне радионице. Током реализације радионица свака ОЗ донела је своја одељењска правила, а ШТ је од свих правила одабрао 4 најфреквентнија, као школска правила.

За родитеље ученика разредне старешине су реализовале 4 радионице, које су имале за циљ да упознају родитеље са пројектом, правилима, реституцијом и свим оним што је везано за насиље и спречавање насиља у школи. Такође је, за родитеље реализован родитељски састанак на коме је извршена презентација приручника „Шта је данас било у школи“ који ће у многоме помоћи родитељима у разговору са својом децом и сазнањима о насиљу које се дешава у школи .

 

Вршњачки тим који је формиран у школи од представника ОЗ од петог до седмог разреда прошао је кроз обуку за рад ВТ и у сарадњи са ШТ, током овог периода реализовао је многе активности које су имале за циљ да створе безбедну и пријатну атмосферу у школи, добре односе међу ученицима, наставницима и осталим актерима школе. Најзначајније активности су биле; реализација програма Дечје недеље, „Деца певају хитове“, „Недеља толеранције“, сусрети парламената са другим школама, спортски сусрети, ликовне и литерарне радионице и др.

У последњим корацима реализације формирана је Унутрашња заштитна мрежа која има за циљ поделу улога и одговорности праћења и деловања у ситуацијама насиља у школи. Затим је формирана Спољашња заштитна мрежа, где је настала сарадња са институцијама локалне заједнице, као што су: Центар за социјални рад, Здравствена установа и Полицијска управа Лесковца. Сарадња ће се одвијати код трећег нивоа насиља када је неопходно анимирати ове институције.

Кроз успешну реализацију свих активности водио нас је стручан и искусан ментор, Лидија Нешић, уз потпуну сарадњу Школског тима и свих других актера школског живота.

Школа је успешно реализовала свих седам корака и може се сматрати сигурном и безбедном средином.